परमपरागत तारिकले ढिकिमा गहुँ कुटदै

परमपरागत तारिकले ढिकिमा गहुँ कुटदै।